Lazy

L.ZL.03
Lokalizace: 49.059117N 18.009141E
Rozloha: 1,846 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 316 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,347 ha 18,77 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,022 ha 1,2 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,053 ha 2,88 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,044 ha 2,38 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,155 ha 8,39 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,776 ha 42,01 1,79
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,051 ha 2,74 2
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,232 ha 12,57 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acallocrates colonnellii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Adexius scrobipennis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Microrhagus pygmaeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Musaria affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Orchesia blandula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Pediacus dermestoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Phytobaenus amabilis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Protapion interjectum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.