Potok Luženka

L.VS.96
Lokalizace: 49.247852N 18.036069E
Rozloha: 21,074 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: O , KE
Nadmořská výška: 450 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,368 ha 1,74 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,027 ha 0,13 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,610 ha 31,36 3,45
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,360 ha 1,71 2,68
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,454 ha 2,15 2,81
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,447 ha 2,12 3,04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,078 ha 0,37 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,186 ha 0,88 2,22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,435 ha 16,3 2,12
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,974 ha 9,37 2,08

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Bunias orientalis rukevník východní -- -- -- BL3, inv 2021
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Mustela putorius tchoř tmavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.