Svahová prameniště Švrčín

L.VS.89
Lokalizace: 49.341215N 18.113963E
Rozloha: 6,789 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 489 - 572 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,050 ha 0,74 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,019 ha 0,29 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,747 ha 25,73 2,36
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,690 ha 10,17 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,576 ha 8,48 1,97
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,006 ha 0,08 4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,003 ha 0,04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,487 ha 21,9 2,03
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,742 ha 10,92 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Armoracia rusticana křen selský -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Měkkýši Bythinella austriaca praménka rakouská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.