Svahová prameniště v Kožůšku

L.VS.88
Lokalizace: 49.361012N 18.108928E
Rozloha: 48,831 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 493 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,106 ha 2,27 1,18
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8,092 ha 16,57 2,07
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,010 ha 0,02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 13,658 ha 27,97 1,43
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,002 ha -- 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,472 ha 0,97 1,78
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,527 ha 1,08 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4,834 ha 9,9 1,35
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,005 ha 0,01 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,252 ha 0,52 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,148 ha 8,49 1,64
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,059 ha 0,12 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,482 ha 0,99 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,003 ha 0,01 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,111 ha 0,23 3,96
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Polyommatus bellargus modrásek jetelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Cupido minimus modrásek nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.