Tok a mokřady v Kobylské

L.VS.86
Lokalizace: 49.36846N 18.216455E
Rozloha: 30,228 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 478 - 750 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,961 ha 19,72 1,23
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9,326 ha 30,85 1,47
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,026 ha 0,08 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,398 ha 4,62 1,15
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,325 ha 1,08 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,025 ha 0,08 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,248 ha 0,82 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,125 ha 0,41 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,488 ha 1,61 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,485 ha 1,6 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,243 ha 0,8 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2018
Motýli Diachrysia chryson kovolesklec půvabný -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Vážky Cordulegaster bidentata páskovec dvojzubý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Endomychus coccineus pýchavkovník červcový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis mascula subsp. speciosa vstavač mužský znamenaný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Clostera anachoreta vztyčnořitka topolová -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.