Mokřad a tůně nad celnicí

L.VS.79
Lokalizace: 49.34836N 18.390237E
Rozloha: 10,678 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 710 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,544 ha 5,09 1
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,013 ha 0,12 3
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,671 ha 6,29 2,41
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,049 ha 0,45 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,051 ha 28,57 1,99
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,038 ha 0,35 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,017 ha 0,16 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,767 ha 7,18 2,18
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,854 ha 8 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Donus oxalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Eusphalerum longipenne -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2021
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.