Rybník Svinov

L.VS.63
Lokalizace: 49.48565N 17.92964E
Rozloha: 15,733 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 292 - 364 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,195 ha 13,95 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,181 ha 7,51 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,315 ha 2 2,9
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,003 ha 0,02 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,087 ha 0,55 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,116 ha 32,51 2,31

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.