Lačnovské rybníky

L.VS.28
Lokalizace: 49.184531N 18.039339E
Rozloha: 38,736 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 468 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,939 ha 2,42 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,286 ha 0,74 1,1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,203 ha 0,53 1,88
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,831 ha 7,31 2,52
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,120 ha 2,89 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,020 ha 2,63 2,2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8,637 ha 22,3 2,42
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,029 ha 0,07 4
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,245 ha 3,21 1,85
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,849 ha 2,19 1,52
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,712 ha 4,42 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,707 ha 12,15 1,16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2016
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.