Nádrž Bystřička

L.VS.22
Lokalizace: 49.4218N 18.028607E
Rozloha: 30,511 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 391 - 476 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,283 ha 0,93 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,777 ha 2,55 1,96
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,246 ha 0,81 3
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,172 ha 0,56 1,58
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,328 ha 7,63 3,68
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,052 ha 6,73 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.