Seninka

L.VS.21
Lokalizace: 49.197267N 18.027918E
Rozloha: 24,068 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: O , KE
Nadmořská výška: 500 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,011 ha 0,04 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,624 ha 2,59 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,042 ha 0,17 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,859 ha 7,72 3,49
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,266 ha 17,73 1,04
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,040 ha 0,17 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,001 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,054 ha 0,22 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,340 ha 1,41 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,135 ha 0,56 1,78
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,121 ha 8,81 2,3
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,986 ha 16,56 1,07
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,034 ha 0,14 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.