Štědroňov

L.VS.145
Lokalizace: 49.246844N 18.054521E
Rozloha: 11,150 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 536 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,005 ha 0,05 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,448 ha 12,98 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,001 ha 0,01 2,2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,369 ha 30,22 3,9
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,840 ha 7,53 3,29
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,041 ha 0,37 1,8
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,027 ha 0,24 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,396 ha 3,55 2,52
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,018 ha 0,16 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.