Meandry Juhyně (část toku)

L.VS.133
Lokalizace: 49.448757N 17.750611E
Rozloha: 206,552 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: O , KE, C
Nadmořská výška: 282 - 361 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,105 ha 0,05 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,298 ha 0,14 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8,852 ha 4,29 2,75
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,779 ha 0,86 3,07
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,120 ha 0,06 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,037 ha 0,02 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,276 ha 0,13 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8,729 ha 4,23 2,74
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,343 ha 0,17 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,253 ha 0,12 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,393 ha 0,19 2,61
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 94,162 ha 45,59 1,79
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,033 ha 0,02 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,106 ha 0,05 4
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,106 ha 0,05 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.