Potok Smolinka

L.VS.13
Lokalizace: 49.165434N 18.006728E
Rozloha: 114,738 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: KE, C
Nadmořská výška: 344 - 665 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,158 ha 0,14 2,86
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,020 ha 0,02 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,060 ha 0,05 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,051 ha 0,04 1,74
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,977 ha 4,34 1,84
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,035 ha 0,03 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,135 ha 0,12 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 8,820 ha 7,69 1,7
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,755 ha 6,76 2,08
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,403 ha 0,35 2,48
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,954 ha 1,7 3,56
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12,598 ha 10,98 2,08
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,143 ha 0,12 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,492 ha 1,3 2,07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,986 ha 11,32 2,11
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Symphyotrichum lanceolatum astřička kopinatá -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2019
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cichorium intybus čekanka obecná -- -- -- nat 2019
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.