Hluboké

L.VS.129
Lokalizace: 49.329776N 18.14193E
Rozloha: 1,253 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: C , B
Nadmořská výška: 514 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,045 ha 3,59 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,412 ha 32,86 1,55
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,097 ha 7,74 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,169 ha 13,46 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,253 ha 20,2 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,060 ha 4,75 2
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,060 ha 4,8 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.