Svahová prameniště U Matějů a pod Křižným

L.VS.113
Lokalizace: 49.339894N 17.947772E
Rozloha: 8,884 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 400 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,388 ha 4,37 2,34
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,732 ha 8,24 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,618 ha 18,22 2,7
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,168 ha 1,89 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,871 ha 9,81 2,06
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,004 ha 0,05 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,663 ha 7,46 2,57
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,002 ha 0,02 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,370 ha 26,68 2,84

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Orchis mascula subsp. speciosa vstavač mužský znamenaný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.