Svahové prameniště u Janírků

L.VS.110
Lokalizace: 49.398563N 17.877719E
Rozloha: 8,730 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 500 - 558 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,474 ha 5,43 2,01
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,676 ha 30,65 3,48
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2,007 ha 22,99 2,06
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,125 ha 1,43 2,98
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,931 ha 10,66 2,36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,211 ha 2,42 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,025 ha 0,29 3
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,873 ha 9,99 3

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.