Spojená Bečva

L.VS.11
Lokalizace: 49.485665N 17.950061E
Rozloha: 74,498 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: O , I
Nadmořská výška: 276 - 289 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,594 ha 0,8 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,263 ha 1,7 3,22
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 32,055 ha 43,03 2,8
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,635 ha 0,85 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,635 ha 0,85 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 3,002 ha 4,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 12,369 ha 16,6 2,06

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Geranium dissectum kakost dlanitosečný -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudoacacia trnovník akát -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Veronica arvensis rozrazil rolní -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Veronica persica rozrazil perský -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Vicia sativa vikev setá -- -- -- nat 2021
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.