Mokřad pod celnicí

L.VS.103
Lokalizace: 49.182622N 18.120113E
Rozloha: 15,166 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 476 - 524 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,133 ha 0,88 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,434 ha 2,86 3,64
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,055 ha 0,36 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,138 ha 7,51 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,285 ha 1,88 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,096 ha 33,6 1,95

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.