Pod Pernou

L.UO.30
Lokalizace: 50.005938N 16.323081E
Rozloha: 11,875 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 396 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,540 ha 12,97 3,74
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,126 ha 9,48 2,25
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,001 ha 0,01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,558 ha 21,54 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 4,505 ha 37,93 1,6
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,365 ha 3,07 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,075 ha 0,63 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,341 ha 2,87 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,241 ha 2,03 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,041 ha 0,34 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Polyommatus bellargus modrásek jetelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Veronica arvensis rozrazil rolní -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.