Člupecké údolí

L.UO.29
Lokalizace: 49.896327N 16.359826E
Rozloha: 8,311 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 417 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,003 ha 0,04 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,914 ha 10,99 3,2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,308 ha 3,7 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,834 ha 10,03 2,15
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,200 ha 2,41 2,78
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,023 ha 0,27 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,535 ha 6,44 2,19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2019
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá -- -- -- nat 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.