Husí krk

L.UO.21
Lokalizace: 49.941601N 16.388785E
Rozloha: 88,889 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 317 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,480 ha 1,67 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 10,855 ha 12,21 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,893 ha 2,13 2,58
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,560 ha 1,76 3,4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,464 ha 5,02 2,67
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,347 ha 0,39 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,880 ha 0,99 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,017 ha 0,02 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,060 ha 7,94 2,04
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,299 ha 0,34 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,000 ha -- 3
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,649 ha 0,73 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,482 ha 0,54 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,911 ha 2,15 3,11
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,639 ha 0,72 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Poa remota lipnice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2017
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL, nat 2017
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2017
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.