Údolí Záhorského potoka

L.UO.19
Lokalizace: 50.154043N 16.486336E
Rozloha: 14,426 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 509 - 638 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,733 ha 5,08 2,5
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,050 ha 7,27 3,99
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,008 ha 0,06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,028 ha 0,19 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,079 ha 0,55 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,016 ha 0,11 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,491 ha 3,4 1,29
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,058 ha 14,26 2,2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,002 ha 0,01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,239 ha 1,66 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,912 ha 13,25 1,99
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,016 ha 0,11 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,008 ha 0,05 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,232 ha 8,54 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,415 ha 9,81 2,47
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Atriplex patula lebeda rozkladitá -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2018
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Letouni Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.