Bývalá střelnice u Semanína

L.UO.16
Lokalizace: 49.854212N 16.449915E
Rozloha: 50,440 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 400 - 433 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,001 ha -- 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,008 ha 0,02 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,586 ha 1,16 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,583 ha 3,14 3,12
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,016 ha 0,03 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,726 ha 1,44 2,28
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,649 ha 7,23 4
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,062 ha 0,12 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,460 ha 0,91 2,55
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,810 ha 7,55 3,48
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,485 ha 0,96 1,11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14,307 ha 28,36 2,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hallomenus axillaris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Cévnaté rostliny Laserpitium prutenicum hladýš pruský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 116

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.