Pramenná oblast Hrušová

L.UO.15
Lokalizace: 49.914362N 16.207E
Rozloha: 48,326 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Důvod ochrany: B , E , KE, Am
Nadmořská výška: 289 - 293 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,001 ha -- 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9,097 ha 18,82 3,7
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,904 ha 8,08 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,989 ha 2,05 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,377 ha 11,13 1,49
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 23,454 ha 48,53 2,44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,006 ha 0,01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.