Niva Tiché Orlice

L.UO.04
Lokalizace: 50.085961N 16.700642E
Rozloha: 1 270,937 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 251 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,744 ha 0,14 3,57
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 189,394 ha 14,9 2,81
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,014 ha -- 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,004 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,408 ha 0,03 1,81
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 17,342 ha 1,36 2,54
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 9,008 ha 0,71 1,93
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 2,466 ha 0,19 1,25
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,013 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,454 ha 0,04 1,74
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,364 ha 0,19 2,77
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 9,081 ha 0,71 2,17
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 33,638 ha 2,65 1,47
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 95,949 ha 7,55 2,14
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 67,554 ha 5,32 2,75
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Sambucus ebulus bez chebdí -- -- -- nat 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2, nat 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Galerida cristata chocholouš obecný Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 160

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.