Záhumenice

L.UH.03
Lokalizace: 48.894743N 17.683741E
Rozloha: 22,792 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 413 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4,497 ha 19,73 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,702 ha 7,47 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,524 ha 2,3 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,443 ha 6,33 1,28
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,566 ha 6,87 3,36
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,427 ha 15,04 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 5,299 ha 23,25 1,17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus hrachor panonský pravý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Trifolium rubens jetel červenavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Iris graminea kosatec trávovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex ornithopoda ostřice ptačí nožka Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Cirsium pannonicum pcháč panonský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.