Habrová seč

L.TR.14
Lokalizace: 48.994073N 15.7655E
Rozloha: 16,548 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 437 - 455 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,984 ha 30,12 3,19
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8,545 ha 51,64 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,007 ha 6,09 2,09

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mnohonožky Cylindroiulus luridus oblanka velká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.