Mohelnička

L.TR.13
Lokalizace: 49.103129N 16.217098E
Rozloha: 32,743 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: Am, KE, B
Nadmořská výška: 248 - 332 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,024 ha 0,07 3
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 5,391 ha 16,47 2,12
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 1,042 ha 3,18 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10,467 ha 31,97 2,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,597 ha 4,88 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,040 ha 0,12 2
L8.3 Perialpidské hadcové bory -- -- 2,328 ha 7,11 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,783 ha 2,39 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,090 ha 6,38 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3,526 ha 10,77 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,035 ha 0,11 2,91
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,621 ha 4,95 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,638 ha 1,95 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Brachygonus megerlei -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hesperus rufipennis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Dorycnium germanicum bílojetel německý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Motýli Dysauxes ancilla běloskvrnáč lišejníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Biscutella laevigata dvojštítek hladkoplodý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Blanokřídlí Tachysphex pompiliformis hbitík hrabavý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 65

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.