U Tří koroptví

L.TR.11
Lokalizace: 49.030256N 15.620022E
Rozloha: 31,452 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Soustava rybníků
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 476 - 543 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,051 ha 0,16 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,372 ha 1,18 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,228 ha 3,91 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,483 ha 11,07 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,695 ha 2,21 1,47
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,100 ha 0,32 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,850 ha 2,7 3,77
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,133 ha 0,42 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,660 ha 2,1 2,6
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,054 ha 0,17 1,86
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,306 ha 13,69 2,03

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.