Kněžice

L.TR.09
Lokalizace: 49.240729N 15.659457E
Rozloha: 84,940 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Soustava rybníků
Důvod ochrany: Ma, KE
Nadmořská výška: 538 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,240 ha 0,28 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,353 ha 0,42 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 29,982 ha 35,3 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,742 ha 0,87 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,218 ha 2,61 2,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,206 ha 0,24 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,040 ha 0,05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,512 ha 7,67 2,73
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,528 ha 0,62 3,52
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,243 ha 6,17 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,114 ha 0,13 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,610 ha 6,6 2,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2018
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.