Blatná hráz

L.TR.03
Lokalizace: 49.156405N 15.730147E
Rozloha: 16,333 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 634 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,126 ha 0,77 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,028 ha 0,17 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,155 ha 0,95 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,127 ha 0,78 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,660 ha 4,04 3,1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,311 ha 20,27 2,29

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.