Komárovské močály

L.TA.16
Lokalizace: 49.231523N 14.599064E
Rozloha: 415,017 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 420 - 437 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1,563 ha 0,38 1,91
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,019 ha -- 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,073 ha 0,02 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,013 ha -- 2,5
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,321 ha 0,08 1,02
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,736 ha 0,18 2,5
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,027 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8,457 ha 2,04 3,32
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 38,563 ha 9,29 1,1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,365 ha 0,57 1,56
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 92,547 ha 22,3 2,71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,390 ha 0,09 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,116 ha 0,03 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,001 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 31,486 ha 7,59 3,06

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2024
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Lamia textor kozlíček vrbový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2020
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.