Židova strouha

L.TA.13
Lokalizace: 49.264909N 14.4778E
Rozloha: 127,806 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 357 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,397 ha 0,31 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,005 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 19,575 ha 15,32 2,3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,607 ha 5,95 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,108 ha 0,87 2,6
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,901 ha 0,71 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15,308 ha 11,98 2,37
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,063 ha 2,4 2,46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,918 ha 3,07 3,08
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,244 ha 0,19 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,445 ha 5,04 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,348 ha 0,27 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,511 ha 1,18 2,37
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 10,302 ha 8,06 3,28
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,467 ha 0,37 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2019
Lišejníky Bacidia carneoglauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2019
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lolium multiflorum jílek mnohokvětý -- -- -- nat 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Erigeron annuus turan roční -- -- -- GL, inv 2019
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.