Vlásenický potok

L.TA.08
Lokalizace: 49.410274N 14.588122E
Rozloha: 11,133 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 376 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,448 ha 4,02 3,44
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,276 ha 2,48 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,057 ha 0,51 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,043 ha 0,38 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,445 ha 12,98 3,02
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,060 ha 0,54 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,213 ha 28,86 2,42
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,028 ha 0,26 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,067 ha 0,6 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Psilocybe serbica var. bohemica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Postia undosa bělochoroš vlnitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Hohenbuehelia abietina hlívička jedlová Kriticky ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Lentinellus castoreus houžovec bobří -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- nat 2019
Houby Byssoporia terrestris pórnovitka pozemní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Entoloma juncinum závojenka sítinová -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.