Rybník v Zádolkách (Zádolky)

L.SY.03
Lokalizace: 49.845443N 16.471092E
Rozloha: 59,526 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 400 - 428 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,787 ha 1,32 1,7
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,753 ha 1,27 1,28
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,450 ha 4,12 2,47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,444 ha 2,43 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,302 ha 0,51 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,488 ha 0,82 2,76
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 1,144 ha 1,92 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,129 ha 1,9 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,188 ha 0,32 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,887 ha 1,49 2,26
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,148 ha 0,25 2,98
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6,471 ha 10,87 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23,789 ha 39,96 1,35
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,530 ha 0,89 1,55

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2017
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2018
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.