Novosedelský potok

L.ST.13
Lokalizace: 49.228371N 13.760112E
Rozloha: 179,093 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 398 - 685 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,172 ha 0,65 2,63
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,028 ha 0,02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,178 ha 0,1 2,42
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,774 ha 0,43 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,050 ha 0,03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,237 ha 1,25 3,47
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,558 ha 0,87 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,003 ha -- 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 8,458 ha 4,72 2,54
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,692 ha 0,39 3,03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,775 ha 0,43 2,03
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,780 ha 0,44 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,410 ha 8,05 3,41
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,177 ha 0,1 3,15
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 31,967 ha 17,85 3,05
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.