Modlešovické rýžoviště

L.ST.08
Lokalizace: 49.258188N 13.966402E
Rozloha: 26,360 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 381 - 392 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,010 ha 0,04 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,173 ha 0,66 2,5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5,647 ha 21,42 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,519 ha 1,97 2,13
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1,925 ha 7,3 1,78
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,178 ha 4,47 2,04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.