Bažantnice u Pracejovic

L.ST.01
Lokalizace: 49.260118N 13.867082E
Rozloha: 31,538 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 393 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,010 ha 0,03 3,07
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,042 ha 0,13 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,151 ha 0,48 2,5
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,159 ha 0,5 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,337 ha 1,07 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,382 ha 1,21 2,44
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,626 ha 1,99 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,074 ha 3,4 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21,774 ha 69,04 2,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Cicindela sylvicola svižník lesomil Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Lamprodila rutilans krasec lipový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.