Upolíny v Pasekách

L.SM.15
Lokalizace: 50.735045N 15.395438E
Rozloha: 3,668 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 700 - 741 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,624 ha 44,28 1,12
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,632 ha 17,22 1,63
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,076 ha 2,06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,052 ha 1,41 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,030 ha 0,81 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2019
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.