Šulcův rybníček

L.SM.14
Lokalizace: 50.547632N 15.156074E
Rozloha: 22,335 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 300 - 351 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,272 ha 5,7 1,59
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,034 ha 0,15 1,93
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,621 ha 2,78 4
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,137 ha 0,61 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,290 ha 1,3 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,001 ha 0,01 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,020 ha 0,09 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,786 ha 3,52 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,124 ha 0,56 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,804 ha 3,6 1,56
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,176 ha 0,79 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,076 ha 0,34 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9,051 ha 40,53 1,8
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,005 ha 0,02 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2018
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2021
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL, nat 2018
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.