Vústra

L.SM.05
Lokalizace: 50.558793N 15.125078E
Rozloha: 4,345 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 300 - 356 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,393 ha 9,05 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,314 ha 7,23 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,052 ha 1,19 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,009 ha 23,23 1
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,142 ha 3,27 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,384 ha 8,84 3,36
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,233 ha 5,35 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2018
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2018
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.