Jezírka

L.SM.04
Lokalizace: 50.559822N 15.155441E
Rozloha: 10,421 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 324 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,121 ha 29,95 2,99
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,014 ha 0,13 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,156 ha 11,1 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,003 ha 0,02 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,303 ha 12,5 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,003 ha 0,03 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,059 ha 0,57 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,375 ha 13,19 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,280 ha 12,28 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2020
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2020
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolius starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL, inv 2018
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.