Štěpánský rybník

L.RO.06
Lokalizace: 49.787115N 13.763187E
Rozloha: 101,674 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 436 - 470 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,242 ha 0,24 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,269 ha 0,26 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 44,059 ha 43,33 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,775 ha 6,66 3,37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,308 ha 1,29 3,18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,866 ha 0,85 2,2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,844 ha 1,81 2,64
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,455 ha 0,45 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,488 ha 1,46 2,3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,938 ha 0,92 3,22
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,479 ha 2,44 3,36
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,400 ha 4,33 3,18
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,518 ha 1,49 2,7
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,965 ha 0,95 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,109 ha 0,11 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2, nat 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2014
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2014
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2017
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2014
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.