Chropotínský háj

L.RK.27
Lokalizace: 50.224314N 16.06098E
Rozloha: 23,838 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 254 - 281 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 14,834 ha 62,23 1,5
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,001 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,221 ha 0,93 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,276 ha 1,16 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,055 ha 0,23 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,218 ha 0,91 1,11
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,867 ha 7,83 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,711 ha 2,98 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá -- -- -- nat 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ploštice Eurydema ornata kněžice zdobená -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Equisetum hyemale přeslička zimní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.