U buku

L.RK.22
Lokalizace: 50.167279N 16.430976E
Rozloha: 26,147 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 542 - 561 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,166 ha 0,63 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,282 ha 8,73 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,368 ha 1,41 1,59
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,644 ha 2,46 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,075 ha 0,28 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,620 ha 2,37 3,26
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,159 ha 0,61 3,41
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,710 ha 10,36 2,34
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,199 ha 8,41 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,509 ha 5,77 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,424 ha 9,27 2,98
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,469 ha 1,79 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2020
Cévnaté rostliny Carex appropinquata ostřice odchylná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.