Propadliště

L.RK.16
Lokalizace: 50.342829N 16.320197E
Rozloha: 62,006 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 645 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 18,743 ha 30,23 3,99
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 0,627 ha 1,01 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 14,029 ha 22,63 2,88
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,301 ha 0,49 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,418 ha 2,29 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,241 ha 3,61 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,873 ha 3,02 3,03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,059 ha 11,38 2,75
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,004 ha 0,01 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.