Upolíny v Ošerově

L.RK.13
Lokalizace: 50.317518N 16.335493E
Rozloha: 39,286 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: O , B , E
Nadmořská výška: 674 - 781 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,734 ha 1,87 1,52
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,129 ha 0,33 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,755 ha 1,92 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,816 ha 7,17 2,46
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,681 ha 1,73 2,3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,054 ha 0,14 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,300 ha 3,31 1,15
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,594 ha 1,51 2,68
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,924 ha 17,62 2,97
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,426 ha 13,81 2,32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Lilium bulbiferum lilie cibulkonosná Silně ohrožený -- -- nat 2019
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2021
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.