Antoniino údolí

L.RK.12
Lokalizace: 50.26391N 16.328022E
Rozloha: 81,936 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 463 - 653 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9,938 ha 12,13 2,52
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,225 ha 1,49 1,45
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,289 ha 0,35 3,17
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8,890 ha 10,85 2,61
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,104 ha 0,13 3,89
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6,530 ha 7,97 2,82
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,334 ha 4,07 2,17
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3,414 ha 4,17 2,44
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,098 ha 0,12 2,5
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,933 ha 1,14 1,39
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,165 ha 3,86 3,39
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,063 ha 6,18 2,35
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,548 ha 0,67 1,65

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Polystichum braunii kapradina Braunova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2, inv 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 54

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.