Vodní tůň

L.RK.06
Lokalizace: 50.085734N 16.113737E
Rozloha: 4,025 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 264 - 266 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,226 ha 5,62 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,285 ha 7,07 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,019 ha 0,48 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,025 ha 0,62 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,915 ha 22,72 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,006 ha 0,15 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,032 ha 0,79 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2015
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.