Plaviště

L.RA.12
Lokalizace: 50.086278N 13.521718E
Rozloha: 5,446 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 554 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,453 ha 8,31 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,059 ha 1,08 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,484 ha 45,61 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,532 ha 9,76 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,063 ha 1,16 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,101 ha 1,85 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Digitalis purpurea náprstník červený -- -- -- nat 2017
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.